لیست قیمت کارت ویزیت سلفون براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون براق سایز ( ۸.۵ * ۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون براق سایز ( ۸.۵ * ۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون براق سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون براق سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات سایز ( ۸.۵ * ۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات سایز ( ۸.۵ * ۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون مات سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون مات سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون ۵۰۰ عددی سایز ( ۶ * ۹ ) مات یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون ۵۰۰ عددی سایز ( ۶ * ۹ ) مات دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت سلفون ۵۰۰ عددی سایز ( ۶ * ۹ ) براق یک رو عادی ۵۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت سلفون ۵۰۰ عددی سایز ( ۶ * ۹ ) براق دو رو عادی ۵۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت کتان سایز ( ۸.۵ * ۴.۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۷,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت کتان سایز ( ۸.۵ * ۴.۸ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت براق سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت براق سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت مات سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت مات سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت برجسته سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت برجسته سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۵,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت برجسته مخملی سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۵,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت طرح موج

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت طرح موج براق سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت طرح موج براق سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۱۴ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت لمینت طرح موج مات سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت لمینت طرح موج مات سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۵,۰۰۰ ۱۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۰,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت برجسته طلاکوب سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۵,۰۰۰ ۲۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت طلا کارت

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت طلا کارت لمینت براق سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۵,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت طلا کارت لمینت براق سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۵,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت طلا کارت لمینت مات سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت طلا کارت لمینت مات سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۴۰,۰۰۰ ۲۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات موضعی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات موضعی سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۶,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات موضعی سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۵۱,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۶,۰۰۰ ۱۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت مربع براق سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت مربع براق سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۶,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت لمینت مربع مات سایز ( ۶ * ۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۸,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت لمینت مربع مات سایز ( ۶ * ۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۳۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت ۵۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ کارت ویزیت لمینت ۵۰۰ عددی سایز ( ۶ * ۹ ) براق یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ کارت ویزیت لمینت ۵۰۰ عددی سایز ( ۶ * ۹ ) براق دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ کارت ویزیت لمینت ۵۰۰ عددی سایز ( ۶ * ۹ ) مات یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ کارت ویزیت لمینت ۵۰۰ عددی سایز ( ۶ * ۹ ) مات دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش