لیست قیمت تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۲۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۷,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۹۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۲۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۲۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۰۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۹۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۶۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۴۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۸۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۲۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۶۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷۹۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸۵۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۷۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۸۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۱۵۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۳۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۶۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۰۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۸۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۶۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۰۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۸۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۶۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی تحریر ایرانی ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۶۲۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۷,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۴,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز B۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۶۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۳۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۷۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۴۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۱۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۹۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۲۷,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۵۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۲۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۸۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز B۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۲۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۶۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۸۷,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۰۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۴۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۹۶۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۰۴۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۷ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۸۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۸ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۳۱,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۹ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۷۳۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۸۲۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۴۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ تراکت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز B۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱,۶۰۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۵۰,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۹۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۷۹,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۷۸,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۴۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۴۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳۰۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۴۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳۳۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۴۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۵۸۲,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۴۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۶۳۶,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۴۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۱۶۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت رنگی گلاسه ۱۷۰ گرم ۴۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱,۲۷۳,۰۰۰ ۱۰ روز کاری ثبت سفارش