لیست قیمت تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۳۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۵۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۶ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۴۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۷۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت ریسو تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی سایز A۴ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۲۵,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش