لیست قیمت قبض یک سوم A۴ چاپ تک رنگ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ قبض یک سوم A۴ چاپ تک رنگ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۱۰ بسته ۱۰۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ قبض یک سوم A۴ چاپ تک رنگ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۱۵ بسته ۱۵۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ قبض یک سوم A۴ چاپ تک رنگ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۳۰ بسته ۳۰۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ قبض یک سوم A۴ چاپ تک رنگ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۵۰ بسته ۵۰۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ قبض یک سوم A۴ چاپ تک رنگ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۱۰۰ بسته ۱۰۰۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۲۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت قبض یک سوم A۴ چاپ دو رنگ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ قبض یک سوم A۴ چاپ دو رنگ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۱۰ بسته ۱۰۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ قبض یک سوم A۴ چاپ دو رنگ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۱۵ بسته ۱۵۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ قبض یک سوم A۴ چاپ دو رنگ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۳۰ بسته ۳۰۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ قبض یک سوم A۴ چاپ دو رنگ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۵۰ بسته ۵۰۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۱۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ قبض یک سوم A۴ چاپ دو رنگ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۱۰۰ بسته ۱۰۰۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۵۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت قبض یک سوم A۴ چاپ رنگی ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ قبض یک سوم A۴ چاپ رنگی ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۱۰ بسته ۱۰۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ قبض یک سوم A۴ چاپ رنگی ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۲۰ بسته ۲۰۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۸۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ قبض یک سوم A۴ چاپ رنگی ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۳۰ بسته ۳۰۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ قبض یک سوم A۴ چاپ رنگی ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۵۰ بسته ۵۰۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۵ قبض یک سوم A۴ چاپ رنگی ( ۲۱۰ * ۹۵ میلیمتر ) ۱۰۰ بسته ۱۰۰۰۰ شماره یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۴۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش