لیست قیمت فاکتور تحریر تک برگی ۱۰۰۰ شماره ۱۰ بسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور تحریر تک برگی ۱۰۰۰ شماره ۱۰ بسته سایز A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور تحریر تک برگی ۱۰۰۰ شماره ۱۰ بسته سایز A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور تحریر تک برگی ۱۰۰۰ شماره ۱۰ بسته سایز A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور تحریر تک برگی ۱۰۰۰ شماره ۱۰ بسته سایز B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور تحریر تک برگی ۱۰۰۰ شماره ۱۰ بسته سایز B۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور تحریر تک برگی ۲۰۰۰ شماره ۲۰ بسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور تحریر تک برگی ۲۰۰۰ شماره ۲۰ بسته سایز A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور تحریر تک برگی ۲۰۰۰ شماره ۲۰ بسته سایز A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور تحریر تک برگی ۲۰۰۰ شماره ۲۰ بسته سایز A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور تحریر تک برگی ۲۰۰۰ شماره ۲۰ بسته سایز B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور تحریر تک برگی ۲۰۰۰ شماره ۲۰ بسته سایز B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور تحریر تک برگی ۵۰۰۰ شماره ۵۰ بسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور تحریر تک برگی ۵۰۰۰ شماره ۵۰ بسته سایز A۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور تحریر تک برگی ۵۰۰۰ شماره ۵۰ بسته سایز A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۰۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور تحریر تک برگی ۵۰۰۰ شماره ۵۰ بسته سایز A۴ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور تحریر تک برگی ۵۰۰۰ شماره ۵۰ بسته سایز B۶ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور تحریر تک برگی ۵۰۰۰ شماره ۵۰ بسته سایز B۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور تحریر دو برگی ۵۰۰شماره ۱۰ بسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور تحریر دو برگی ۵۰۰شماره ۱۰ بسته سایز A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور تحریر دو برگی ۵۰۰شماره ۱۰ بسته سایز A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۷۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور تحریر دو برگی ۵۰۰شماره ۱۰ بسته سایز A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور تحریر دو برگی ۵۰۰شماره ۱۰ بسته سایز B۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور تحریر دو برگی ۵۰۰شماره ۱۰ بسته سایز B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور تحریر دو برگی ۱۰۰۰شماره ۲۰ بسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور تحریر دو برگی ۱۰۰۰شماره ۲۰ بسته سایز A۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۸۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور تحریر دو برگی ۱۰۰۰شماره ۲۰ بسته سایز A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور تحریر دو برگی ۱۰۰۰شماره ۲۰ بسته سایز A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور تحریر دو برگی ۱۰۰۰شماره ۲۰ بسته سایز B۶ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور تحریر دو برگی ۱۰۰۰شماره ۲۰ بسته سایز B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۷۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور تحریر دو برگی ۲۰۰۰شماره ۴۰ بسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور تحریر دو برگی ۲۰۰۰شماره ۴۰ بسته سایز A۶ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور تحریر دو برگی ۲۰۰۰شماره ۴۰ بسته سایز A۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲۶۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور تحریر دو برگی ۲۰۰۰شماره ۴۰ بسته سایز A۴ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳۹۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور تحریر دو برگی ۲۰۰۰شماره ۴۰ بسته سایز B۶ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۲۰۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور تحریر دو برگی ۲۰۰۰شماره ۴۰ بسته سایز B۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳۳۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور تحریر دو برگی ۵۰۰۰شماره ۱۰۰ بسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور تحریر دو برگی ۵۰۰۰شماره ۱۰۰ بسته سایز A۶ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۳۴۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور تحریر دو برگی ۵۰۰۰شماره ۱۰۰ بسته سایز A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۶۱۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور تحریر دو برگی ۵۰۰۰شماره ۱۰۰ بسته سایز A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۹۳۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور تحریر دو برگی ۵۰۰۰شماره ۱۰۰ بسته سایز B۶ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۴۴۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور تحریر دو برگی ۵۰۰۰شماره ۱۰۰ بسته سایز B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۷۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش