لیست قیمت فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰ شماره ۱۰ بسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰ شماره ۱۰ بسته دو برگی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰ شماره ۱۰ بسته سه برگی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۸,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰ شماره ۱۰ بسته دو برگی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰ شماره ۱۰ بسته سه برگی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۶,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰ شماره ۱۰ بسته دو برگی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۳,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰ شماره ۱۰ بسته سه برگی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن دار کاربن دار ۱۰۰۰ شماره ۲۰ بسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۱۰۰۰ شماره ۲۰ بسته دو برگی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۱۴,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۱۰۰۰ شماره ۲۰ بسته سه برگی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۰۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۱۰۰۰ شماره ۲۰ بسته دو برگی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۶۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۱۰۰۰ شماره ۲۰ بسته سه برگی A۴ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۲۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۱۰۰۰ شماره ۲۰ بسته دو برگی B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۶۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۱۰۰۰ شماره ۲۰ بسته سه برگی B۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۳۸۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن دار کاربن دار ۲۰۰۰ شماره ۴۰ بسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۲۰۰۰ شماره ۴۰ بسته دو برگی A۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۳۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۲۰۰۰ شماره ۴۰ بسته سه برگی A۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۵۷۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۲۰۰۰ شماره ۴۰ بسته دو برگی A۴ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۶۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۲۰۰۰ شماره ۴۰ بسته سه برگی A۴ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۹۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۲۰۰۰ شماره ۴۰ بسته دو برگی B۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۴۷۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۲۰۰۰ شماره ۴۰ بسته سه برگی B۵ یک رو عادی ۴۰۰۰ عددی ۶۹۵,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ بسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ بسته دو برگی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۹۲۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ بسته سه برگی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ بسته دو برگی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ بسته سه برگی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۲,۴۱۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ بسته دو برگی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور کاربن دار کاربن دار ۵۰۰۰ شماره ۱۰۰ بسته سه برگی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰۰ عددی ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۵ روز کاری ثبت سفارش